Hệ thống điểm đón trả

Danh sách cách điểm đón trả (không có trung chuyển) để thuận tiện cho quý khách theo dõi.

Khu vực Hồ Chí Minh

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 BXMT

Khu vực Kiên Giang

STT Địa chỉ Số điện thoại
Danh sách điểm đón trả
1 Phú Điền [R.Giá]
2 Rạch Sỏi
3 BX Hà Tiên